GEOsys s.r.o. – geodetická kancelária. Spoločnosť GEOsys s.r.o. vznikla 1.1.2003. Od svojho vzniku poskytuje kvalitné a odborné služby v odbore geodézie  a kartografie. Hlavným cieľom spoločnosti je poskytnúť zákazníkom komplexný servis geodetických a kartografických prác  od zahájenia projektu po jeho ukončenie. Sídlom spoločnosti je Bratislava, pobočka je v Žiline. Podľa aktuálnej potreby si spoločnosť vytvára pracoviská po celom území  SR, ktoré plnia dlhodobejšie úlohy na stavbách v oblasti budovania alebo rekonštrukcie dopravných stavieb pripadne  aktualizácie ZPZ (Slovnaft a.s.)  Výkon geodetických prác je realizovaný pod odborným vedením skúsených geodetov  a kartografov. Všetky práce sú vykonávané v súlade s platnou legislatívou a overené  autorizovaným geodetom a kartografom. Vedenie spoločnosti ako aj viacerí zamestnanci  sú v súlade so zákonom NR SR č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov oprávnení  geodetické práce autorizovať.  Spoločnosť GEOsys s.r.o. má od roku 2005 zavedený systém manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001:2016. V oblasti BOZP a PO má spoločnosť vypracovanú jej komplexnú dokumentáciu, pravidelne  preškoľuje svojich zamestnancov a dbá o dodržiavanie a plnenie príslušných zákonov  a vyhlášok. 

GEOsys s.r.o.

Geodetická kancelária

Kde nás nájdete?

Rezedová 25/B Bratislava, 82101 , Slovensko

Tel.: + 421 2 20633445

geosys@geosys.sk